SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİNDEN GERİYE DOĞRU YARARLANMA

indir.jpg

YARARLANILAMAYAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN YARARLANABİLME VEYA DEĞİŞTİRME

I- GENEL AÇIKLAMA : 27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak 1/4/2018 tarihi itibarıyla uygulamaya konulan 7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17. Madde ile işverenlere, gerekli şartların yerine getirilmesi halinde geçmişte yararlanılamamış olan 2018/Mart ayı ve öncesi ile 2018/Nisan ayı ve sonrası dönemlerde teşvikten yararlanabilme veya yararlanılan teşvikin daha avantajlı teşvik ile değiştirme imkanı sağlanmıştır.

Kanunun birinci fıkrası ile hem 5510 sayılı kanun kapsamında uygulanan teşvikleri, hem diğer kanunlarda yapılan ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığı ile uygulanan teşvikleri hem de diğer Kanunlarda yapılan düzenlemelerle diğer kamu kurumları tarafından uygulanan teşvikleri kapsadığı  değerlendirilmektedir.

Yararlanılamayan ayı takip eden 6 ay içinde başvurulması halinde; başvuru tarihinden geriye doğru 6 aylık teşvikten yararlanılması/değiştirilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

Kanunun iki, üç, ve dördüncü fıkralarında; Yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yararlanmak için 1 ay içinde başvurulması gerektiği, iade edilecek tutarla ilgili  kanuni faiz, alacağının Kuruma mahsup yöntemi, iadenin nasıl yapılacağı,  görülmekte olan davaların nasıl sonuçlandırılacağı, açıklanmakta olup, başka bir ifade ile  5510/Ek. 17. maddenin yürürlük tarihi 1/4/2018 olduğundan; maddenin birinci fıkrasının uygulaması 2018/Nisan ayı ve sonrası için; iki, üç ve dördüncü fıkraları ise 2018/Mart ve öncesi dönem için hüküm ifade etmektedir.

Kanunun ikinci fıkrasında temel şart olarak, 2018/Mart ayı ve öncesine yönelik olarak, yararlanılamayan teşvikten yararlanabilmek veya değiştirebilmek için, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 aylık süre içinde başvuruda bulunulması öngörüldüğünden, bu gün için (yasal yollar hariç olmak üzere) ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraların uygulamasına gerek bulunmamakta olup, bu gün için  2018/Nisan ayı ve sonrası için hüküm ifade etmektedir. 

2- 2018/NİSAN VE SONRASI İÇİN GERİYE YÖNELİK YARARLANMA

(G.17. Md./1. fıkra uygulaması) 

2.1- BAŞVURU : 5510/Ek 17 nci maddesi 1/4/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden; G. 17 nci maddenin birinci fıkrasında da gerekli şartlara haiz oldukları halde (2018/Nisan ve sonraki aylar için) geriye yönelik teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilmeleri mümkünken yararlanamadıkları ayları (veya ilgili aylarda yararlandıkları teşvikleri daha avantajlısı ile değiştirmek istedikleri ayları) takip eden 6 ay içinde başvuruda bulunmaları halinde, geriye yönelik 6 aylık teşvik, destek ve indirimden yararlanabilecekler veya değiştirebileceklerdir.

Bunun için yararlanılmak veya değiştirilmek istenen ayı takip eden 6 ay içinde SGK ünitelerine internet veya kağıt ortamında başvurulması gerekmektedir.

Örneğin; 2018 Nisan ayında 5 puanlık indirimden yararlanan (05510 kanun numarası seçilerek gönderen) işverenin, 31/10/2018 tarihine kadar internet/kağıt ortamında başvuruda bulunması gerekmektedir.

Taleplerin, “sgk.gov.tr” uygulamasında yer alan, “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Uygulamaya Giriş/İşveren/Teşvikler ve Tanımlar/5510 Ek 17. Madde Teşvik Kanun No Değişikliği Başvuru Onaylama” menüler seçilerek erişilen ekranlar vasıtasıyla internet ortamında yapılması halinde bu talepler SGK ilgili ünitesine yapılmış sayılmaktadır.

Teşvik değişikliğine ilişkin düzenlenecek iptal/asıl/ek nitelikteki APHB sgk.gov.tr adresinden “e-SGK/işveren/E-Bildirge V2/Aylık Prim Hizmet Belgesi girişi” ekranları vasıtasıyla sisteme girilebilmektedir.

Temel şartlardan bir diğeri ise; işverenlerin başvuru tarihinden geriye doğru en fazla 6 aya ilişkin olmak üzere; yararlanmak veya değiştirmek istenen aylar için düzenlenmiş olan APHB kayıtlı sigortalılar ile prim ödeme gün sayılarının ve sigorta primine esas kazançlarının aynı olması gerektiğidir.

Ayrıca, cari aya ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya değiştirme talepleri dikkate alınmayacağından, başvuru tarihinden geriye yönelik olarak cari ay hariç en fazla 5 aya kadar yararlanma ve ya değişiklik talepleri dikkate alınmaktadır.

Örneğin, 4447/10. Md. de belirtilen şartlara haiz olduğu halde  2018/Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında herhangi bir teşvikten yararlanamamış olan bir işveren, geriye yönelik olarak, 4447/10 (06111) sk kapsamındaki  teşvikten yararlanmaya ilişkin değişiklik  talebini,

 -27/8/2018 tarihinde yaptığı varsayıldığında; 2018/Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, ayları,

 -24/9/2018 tarihinde yaptığı varsayıldığında; 2018/Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, ayları,

-23/11/2018 tarihinde yaptığı varsayıldığında; 2018/Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayları,  (Ekim olmayacak)

-30/11/2018 tarihinde yaptığı varsayıldığında; 2018/Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ayları, 

-28/12/2018 tarihinde yaptığı varsayıldığında; 2018/Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayları,

İçin işleme alınması söz konusudur. 

3-DİĞER İŞLEMLER : Şartlara haiz taleplerin işleme alınmasından sonra; her işyeri için işveren intra programında yer alan; “Teşvik hata listesi” programının çalıştırılmasının ardından; aranan şartların sağlanmadığının tespiti durumunda (talep edilen teşvikler için hata listesinin oluşması durumunda) hata listesi oluşan teşvikle ilgili ilgili ay/dönem ve sigortalı için 5510/Ek 17 maddesi kapsamında yapılan işlemlerin geri alınması gerekmektedir.

Kanun kapsamında çıkartılmış olan veya iz olan işyerinin  geriye yönelik teşvik değişikliği talebinde bulunulması durumunda; e-bildirge üzerinden başvuru yapılabilmeleri  için, işverenlerin yazılı taleplerine istinaden bu işyerlerinin e-bildirge şifrelerinin ilgili ünitelerce aktifleştirilmesi gerekmektedir.

5510/Geçici 17. Madde uygulamasına ilişkin  usul ve esaslar, Kurumun 29/5/2019 – 2018/17 sayılı genelgesi ile düzenlenerek, 1/4/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuş olup,  2015/10 sayılı genelge de bu tarih itibarıyla uygulamadan kaldırılmıştır.

Mustafa İTİŞKEN  –  26/8/2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top