Kolay işverenlik (konut kapıcılığı)

indir.jpg

KOLAY İŞVERENLİK (Konut kapıcılığı) 

            Konut kapıcılığı işyerleri, 5510 sk. Ek 9 uncu maddesinde, 7103 sk.’ nun 68 inci maddesi ile yapılan değişikle Ev hizmetlerinde çalışanlar/ Kolay işverenlik (Ek 9) kapsamına alınmış, uygulama 1/3/2019 tarihi itibarıyla başlatılmıştır. (SGK, G.2019-6)

Konut kapıcılığı görevleri, Konut Kapıcılığı Yönetmeliğinin ilgili maddesinde; ana taşınmazın, bakımı, korunması, küçük çaplı onarımları, ortak yerlerin bakım ve temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi güvenliklerinin sağlanması, kaloriferlerin yakılması, bahçenin düzenlenmesi bakım onarımı vb. işlerin görülmesi olarak sıralanmaktadır.

Bu kapsamda çalışanlar (5510/4-1a) kapsamında sigortalı sayılmakta olup kendileri, UVSK, GSS na ve ayrıca işsizlik sigortasına tabi tutulmaktadırlar.

Konut kapıcılığı işyerinden kolay işverenliğe geçiş; “Tescil tipi/faaliyette bulunan sektör” konut kapıcılığı olarak tescil edilen işyeri işverenlerinin istemeleri halinde; herhangi bir şekilde işyeri bildirgesi ve işe giriş bildirgesi verilmeden, e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile girecekleri işveren sisteminde bulunan kolay işverenlik ekranında yapılacak işlemler vasıtasıyla kolay işverenlik kapsamına geçiş yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Bir defa geçiş yapan işverenlerin bir daha eski sisteme dönebilmeleri söz konusu olamayacağının ve bir daha  e- bildirge sistemi üzerinden APHB veremeyeceklerini bilmeleri önem ifade etmektedir.  Kolay işverenlik sistemine geçmek istemeyen işverenlerin işlemlerini halen uygulamada olduğu gibi sürdürebileceklerdir.

Bu kapsamda tescil edilen işyeri işverenleri, https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi linki üzerinden çalıştırılan sigortalıların çalışma gün sayılarını ve prime esas kazanç ücretlerini sisteme işledikten sonra bir değişiklik olmadığı sürece, bir daha herhangi bir belge vermeden bankada, adlarına tahakkuk eden  primlerini ödeyebileceklerdir.

İşverenlere kolay işverenliğe geçişten önce, işlem onaylanmadan aktif sigortalı sayısı gösterilmekte olup, ayrıldıkları halde aktif sigortalı listesinde görünen sigortalıların işten ayrılışlarının sisteme işlenerek aktif sigortalı listesinden çıkartılması için ilgili üniteye başvurulması gerekmektedir.(Aksi halde tüm sigortalılar için tahakkuk oluşacaktır.)

İşten ayrılış bildirgelerinin, işe giriş bildirgeleri ile eşleşmemesi durumunda, entegre tescil programından “ İşten Ayrılış İşlemleri-İşten Ayrılış İşe Giriş Eşleştirme” menüsünden eşleştirme işleminin yapılması gerekmektedir.

Tahakkukların oluşmasında, işe giriş ve işten ayrılış kayıtları  esas alındığından işe girişi olup işten ayrılışı yapılmayan sigortalılar aktif sigortalı listesinde görüntülenemediğinden problemle karşılaşılabilmektedir.

Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığında ilk defa sigortalı çalıştırılması halinde; Kolay işverenlik başvuru ve giriş programları işletime açılıncaya kadar SSİY/Ek 6 da bulunan işyeri bildirgesi ile ek 4 de bulunan Sigortalı işe giriş bildirgesi 4/A B “ Kuruma gönderilecektir.

Kolay işverenlik başvuru ve giriş programı işletime açıldığında bu belgeler başvuru bilgilerine göre otomatik olarak oluşturulacak ve kendilerinden işe giriş ve işyeri bildirgesi istenmeyecektir.

Kolay işverenlik kapsamındaki konut kapıcığı işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırılması halinde işyeri bildirgesi ile sigortalı işe giriş bildirgesi sigortalının çalışmaya başlayacağı ayın sonuna kadar Kuruma gönderilmelidir.

e- sigorta ve şifre işlemleri genel hükümlere göre yapılmaktadır.

Kolay işverenlik kapsamında olan konut kapıcılığı işyerinde çalıştırılanların beyan giriş/güncelleme, teşvik tanımlama ve eksik gün giriş işlemleri “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” linki üzerinden yapılacaktır.

Konut kapıcığı işyerlerinde EK 9 uncu madde kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinden APHB/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi  verilmesi istenilmemekte, gün ve kazanç beyanlarında değişiklik olmadığı sürece bildirime uygun tahakkuk, sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmakta, ortaya çıkan primin ise takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödenmesi gerekmektedir. Beyanda değişiklik olmadığı sürece takip eden aylarda da tahakkuk otomatik oluşturulmakta, içinde bulunulan aydan itibaren güncellenmektedir.

Prime esas günlük kazanç, bir önceki ayda bildirilen PEK ın, çalışılan gün sayısına bölünmesiyle bulunan günlük PEK üzerinden hesaplanacak 30 günlük PEK, teşviksiz ve bir önceki belge türü üzerinden (otomatik olarak) oluşturulmaktadır.

Ödemeler, bankalar kanalıyla yapılacak ödemeler, yasal ödeme süresi geçmemiş prim borçları yönüyle “25-SSK Prim Kodu” ile; yasal ödeme süresi geçmiş prim borçları ise  “22-Geçmiş Dönem Kodu” ile ödenebilmekte, borç tutarları ilgili ayı takip eden ayın 15 inden sonra banka borç sorgulamasında gösterilmektedir.

Geriye dönük gün ve kazanç değişikliği, mahkeme, denetim raporu, kamu kurumlarından alınan bilgi ve belge olmadan yapılamamaktadır.

Kolay işverenlik kapsamındaki konut kapıcılığı bildirimlerinde Damga Vergisi tahakkuk ettirilmemektedir.

Eksik gün ve kazanç değişikliklerinin e-SGK İşveren sistemi üzerinden çalışılan ayı takip eden ayın 10 uncu gününe kadar sisteme girilmesi gerekmektedir.

Sigortalılığın sona ermesi, aylık talebinde bulunulması veya ölüm halinde mümkün bulunmaktadır.

Sigortalılığın sona ermesinin bildirimi Kolay işverenlik başvuru ve giriş programları işletime açılıncaya kadar işten ayrılış SSİY/ek 5 de yer alan “Sigortalı işten ayrılış Bildirgesi 4/A B”ile çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden 10 gün içinde yapılacaktır.

Prim oranları, konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanların prim oranları %20 si UVSK, %12.5 u GSS, %2 si KVSK olmak üzere toplam %34,5 tur. Ayrıca % 3 oranında da işsizlik sigortası primine tabi tutulacaklardır. Bu oranların (sırası ile % 9’u, %5’i ve %1 işsizlik sigortası primi ile birlikte) %15 i sigortalı hissesini oluşturmakta olup, primlerin tamamının işverenler tarafından ödenmesi gerekmektedir.

İdari para cezalarının uygulanması; 5510 sayılı kanunda öngörülen yükümlülüklerin yasal süresinde yerine getirilmemesi halinde 102 nci maddede öngörülen idari para cezalarının uygulanması söz konusu olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top