2020 Asgari ücret desteği

2020-Asgari-ücret-desteği.jpg

2020 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

2020 yılı Asgari ücret desteği uygulamaları 5510 sk. na 7226 sayılı kanun ile eklenen eklenen 80 inci madde ile uygulamaya konulmuştur.    Uygulamadan, 5510 sk. (4/1a) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler yararlanabilmektedir.

-Uygulamanın esası, 2019 yılında Kuruma verilen APHB de SPE günlük kazancı 128 TL. veya altında prim ödeme gün sayısı (Toplu İş Sözleşmesi uygulanan özel sektör işyerlerinde prime esas günlük kazanç 256 TL. olarak alınmak suretiyle) toplamını geçmemek kaydıyla, 2020 yılının aynı ayında kuruma verilen APHB nde kayıtlı prim ödeme gün sayısının 2.50 TL. ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar.

-2020 yılında ilk defa tescil edilen işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının 2.50 TL. ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, işverenlerin SGK na ödeyecekleri sigorta priminden mahsup  edilir.

Bu uygulamadan, 2019 yılı Ocak-Kasım ayları arasında, en az sayıdaki prim ödeme gün sayısı bildirilen ayda belirtilen prim ödeme gün sayısından da aşağıda prim ödeme gün sayısı bildirilen aylarda bu destekten yararlanılamamaktadır.

Destekten yararlanılamayacak durumlar;

1)-Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi destekten yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerleri,

-2020/Ocak-Aralık aylarında  SPEK. ları eksik bildirildiği tespit edilen işyerleri,

 Asgari ücret desteğinden yararlanamayacakları gibi, yararlandıkları destek de GC. ve GZ.  ile birlikte tahsil edilmektedir.

2)İşverenlerin;

-2020/Ocak-Aralık ayları arasında Kurumuma vermeleri gereken APHB/MPHB ni yasal süresinde vermemeleri,               – Sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmemesi,

-Çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği veya bildirilen sigortalıların fiilen çalıştırılmadığının denetim ve kontrol memurlarınca tespit edilmiş olması,

 -Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin GC. ve GZ. borçlarının bulunması,

Hallerinde destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

3) Asgari ücret desteği, 5018 sk. na ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda çalışan sigortalılar için uygulanmamaktadır.

4)4734/2 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d)  bentlerinde belirtilen idareler tarafından yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için yararlandıkları  asgari ücret destek tutarı idarelerce işverenlere ödenecek hakedişlerden kesilmesi gerekmektedir.

Kuruma olan prim borçlarını 6183 sk. nun 48 inci maddesi kapsamında tecil taksitlendirilenler, tecil ve taksitlendirmeleri devam ettiği sürece asgari ücret desteğinden yararlanmaya devam ederler.

2020 yılında destekten yararlanmak amacıyla esas alınması gereken bir önceki yılın aynı ayında APHB/MPHB nin verilmemiş olması halinde; bildirimi yapılan ilk aydaki bildirimler esas alınır.

2019 yılından önce kanun kapsamına alınmış olmakla birlikte, 2019 yılında sigortalı çalıştırılmayan işyerleri hakkında 2020 yılında tescil edilen işyerleri için uygulanan işlemler uygulanır.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı ve  işverenin ödeyeceği sigorta priminin asgari ücret desteğinden daha az olması durumunda, asgari ücret desteğinden sadece sigorta prim borcu kadar yararlandırılmaktadır.

3213 sk. nun ek 9 uncu maddesi  kapsamında “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalıların ücretleri, asgari ücretin 2 katından az olamayacağından, esas alınacak prim ödeme gün sayısına ilişkin sigorta primine esas günlük kazanç 341 TL., 2020 yılında cari aya ilişkin verilen APHB de, 2019 yılının aynı ayında bildirilen  prim ödeme gün sayısı %50 fazlasını geçmemek üzere dikkate alınmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top